Algemene voorwaarden Scooterverhuur KEO

De nu volgende Algemene Huurvoorwaarden hebben betrekking op de verhuur van scooters en
toebehoren door Scooterverhuur Krabbendijke en Omstreken. (K.E.O.)
Onder verhuurder wordt verstaan: Scooterverhuur Krabbendijke en Omstreken
Onder huurder wordt verstaan: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de
huurovereenkomst sluit en de feitelijke bestuurders van het voertuig.
Onder het gehuurde wordt verstaan: (E) scooters en alle toebehoren als zijnde vermeld op de
huurovereenkomst.

Artikel 1: De huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen en dit te
controleren voor vertrek. De verhuurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben
afgeleverd. Indien zich technische problemen voordoen tijdens de rit, wordt de huurder geacht zo
spoedig mogelijk contact op te nemen met de verhuurder. De verhuurder zal indien beschikbaar
vervangend vervoer bezorgen. Indien niet mogelijk zal de verhuurder het verhuurbedrag minus
de verstreken periode/verreden kilometers voor de betreffende voertuig terug betalen aan de
huurder.

Artikel 2: De huurder verklaart dat alle personen van de door hem/haar gereserveerde groep
kennis hebben genomen van deze Algemene Huurvoorwaarden. Het rijden op de scooter is
alleen toegestaan voor personen vanaf 16 jaar en in het bezit zijnde van een geldig
bromfietscertificaat of geldig Nederlands rijbewijs.

Artikel 3: Huurder dient zich te allen tijde te houden aan de geldende wetgeving en
verkeersregels, verplicht zich om uitsluitend verharde wegen en geasfalteerde fietspaden te
gebruiken en daarbij altijd op een verantwoorde manier met het gehuurde om te gaan. Het is
verboden van- of tegen stoepranden op te rijden, alcohol, drugs en/of medicijnen (die de
rijvaardigheid kunnen beïnvloeden) te gebruiken voor of tijdens de huurperiode.

Artikel 4: Het is uitdrukkelijk verboden om zich met de voertuigen op onverharde wegen te
begeven. Hieronder wordt o.a. verstaan; duinen, bospaden en strand etc…. .

Artikel 5: De huurder dient voor aanvang van de verhuur het totale bedrag van de overeenkomst
(inclusief borg van € 250,- voor de 1e scooter en € 50,- voor elke scooter meer) betaald te
hebben.

Artikel 6: Het gehuurde is WA verzekerd. Eigen risico per gebeurtenis is € 250,- De huurder is
volledig aansprakelijk voor alle schade gemaakt door hem. Alle schade (inclusief diefstal), aan
het gehuurde of andere spullen van de verhuurder, hoe ook veroorzaakt, toegebracht of ontstaan,
ongeacht of deze het gevolg is van schuld door de huurder of van derden komt voor rekening van
huurder. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van
vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, direct en onmiddellijk vergoeden. Bij het
niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade maar ook
alle verhaalkosten, alsmede gevolgschade, voor rekening van de huurder.

Artikel 7: De huurder dan wel bestuurder is verplicht bij het parkeren de sleutel uit het contactslot
te halen, toebehoren die niet onlosmakelijk met het voertuig verbonden zijn met zich mee te
nemen en op slot te zetten met het meegeleverde slot. De huurder is verantwoordelijk en
aansprakelijk voor het op de juiste manier stallen van het voertuig en een goede en juiste
bevestiging aan een onlosmakelijk object (bijvoorbeeld een lantaarnpaal). De voertuigen mogen
nimmer onbeheerd dan wel onbewaakt worden achtergelaten.

Artikel 8: De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige
schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan het gehuurde toegebracht of ontstaan,
ongeacht of dit het gevolg is van schuld van de huurder of derden. Bij schade dient de verhuurder
te allen tijde ingelicht te worden en dient ter plekke een schadeformulier ingevuld te worden. Bij
diefstal of vermissing is de huurder aansprakelijk voor de vervangingswaarde van het gehuurde,
de huurderving is daarbij niet inbegrepen. De huurder zal de uit bovenstaand voortvloeiende
kosten van herstel dan wel vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, aan de
verhuurder vergoeden. Vooruitlopend op de definitieve vergoeding na taxatie, zal alvast het eigen
risico van € 250,00 zoals genoemd in Artikel 5 in rekening worden gebracht en ter plekke dienen
te worden voldaan. Na taxatie dan wel herstel wordt het totale schadebedrag in rekening
gebracht, welke per ommegaande dient te worden voldaan. Bij het niet onmiddellijk voldoen van
de totale schade worden niet alleen de kosten van de schade, maar ook de (minnelijke)
incassokosten, rentes en eventuele hieruit voortvloeiende juridische kosten aan de huurder in
rekening gebracht.

Artikel 9: Het huren van de scooters geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk
voor welke vorm van schadevergoeding dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan
huurder, derden en/of goederen. Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn
voor rekening van de huurder, worden in rekening gebracht en dienen per ommegaande te
worden voldaan.

Artikel 10: Het is huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik of onderhuur af te
staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 11: Bij vroegtijdig terug bezorgen, blijft de volle huur gelden. Bij tijdsoverschrijding van de
overeengekomen huurperiode geldt een direct te betalen toeslag van € 10,- euro per verstreken
uur per scooter. Indien het gehuurde niet op tijd binnen de maximaal afgesproken termijn bij de
verhuurder is teruggebracht, is de huurder aan de verhuurder voor iedere dag, dat het gehuurde
te laat wordt teruggebracht, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, verschuldigd
een boete van € 100,- per dag. Inlevering van het gehuurde kan tot uiterlijk 17:30 uur of op een
vooraf afgesproken tijd.

Artikel 12: Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te
nemen zonder restitutie van het huurbedrag.

Artikel 13: Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten
wederzijds, te annuleren als de veiligheid in gevaar komt, dit ter beoordeling van de verhuurder.

Artikel 14: Kosteloos annuleren is mogelijk tot uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan de
gereserveerde huurdata. Bij annulering korter dan 10 dagen voorafgaand aan de gereserveerde
huurdata is de huurder verplicht tot het betalen van 25% van de totale huursom. Bij annulering
korter dan 5 dagen voorafgaand aan de gereserveerde huurdata is de huurder verplicht tot het
betalen van 50% van de totale huursom. Een wijziging in het aantal deelnemers kan tot uiterlijk 7
dagen voorafgaand aan de gereserveerde huurdata schriftelijk worden doorgegeven. De
verhuurder is te allen tijde zonder opgave van reden gerechtigd de verhuurovereenkomst per
direct op te schorten of te annuleren.

Artikel 15: De huurder betaalt voorafgaand aan de gereserveerde huurperiode een borg van €
250,00 voor de eerste scooter en € 50,00 voor elke volgende scooter. Deze borg wordt
teruggestort indien het gehuurde in dezelfde staat als bij ontvangst wordt geretourneerd. De
verhuurder is gerechtigd het bedrag van een eventuele schade met de vooruitbetaalde borg te
verrekenen, onverminderd het recht van verhuurder op aanvullende schadevergoedingen. Binnen
14 dagen na de huurdatum wordt het volledige borgbedrag, als er geen schade is, weer op de
door u opgegeven rekening bijgeschreven.

Artikel 16: Op onze Algemene Huurvoorwaarden en huurovereenkomsten is het Nederlands
recht van toepassing